Statut SMK

STATUT

STUDIUM MUZYKI KOŚCIELNEJ DIECEZJI TORUŃSKIEJ
IM. KS. GRZEGORZA GERWAZEGO GORCZYCKIEGO

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy statut reguluje działalność Studium Muzyki Kościelnej Diecezji
Toruńskiej im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (zwanego dalej SMK),
którego terenem działania jest Diecezja Toruńska.
2. SMK działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego (zob. Konstytucja o Liturgii
Soboru Watykańskiego II, rozdz. VI, n. 115; Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce
liturgicznej po Soborze Watykańskim II z 1979 r., rozdz. VI, n. 32). Studium
powstało na mocy dekretu Biskupa Toruńskiego Andrzeja Wojciecha Suskiego i
działa jako instytucja diecezjalna. SMK podlega Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.
Nadrzędny nadzór nad SMK sprawuje Biskup Toruński.
3. Siedzibą SMK są pomieszczenia wydzielone w gmachu Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Toruńskiej - pl. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń.

II. Zadania SMK

§1

Celem działalności SMK jest pielęgnowanie tradycji muzycznych dawnej Diecezji
Chełmińskiej, pomnażanie dorobku religijnej kultury muzycznej Diecezji Toruńskiej
oraz przygotowanie nowych organistów i kantorów do posługi w Kościele
Rzymskokatolickim.

§2
SMK realizuje zamierzone cele poprzez:
a) kształcenie i formację muzyków kościelnych: organistów i kantorów;b) organizowanie różnych form pomocy metodyczno-programowej w zakresie
dokształcania muzyczno-liturgicznego organistów i kantorów poprzez
organizowanie pomocy dydaktycznej w wielorakich formach;
c) współpraca z uczelniami katolickimi i państwowymi dla podnoszenia
kwalifikacji studentów i absolwentów SMK;
d) prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki kościelnej.

III. Władze SMK

§1

1. Władze SMK stanowią: Dyrektor i/lub Wicedyrektor.
2. Dyrektora i/lub Wicedyrektora SMK mianuje Biskup Toruński.
3. Radę Pedagogiczną stanowią:
a) Dyrektor i/lub Wicedyrektor
b) Wykładowcy SMK
4. Radę Programową powołuje Dyrektor SMK na okres 3 lat.
5. Dyrektor działa w porozumieniu z Biskupem Diecezjalnym, Ekonomem Diecezji,
Radą Programową, Radą Pedagogiczną i Rektorem Wyższego Seminarium
Duchownego w Toruniu.
6. Do obowiązków Dyrektora należy:
a) kierowanie SMK;
b) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Programowej;
c) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej;
d) ustalenie i zatwierdzenie, w porozumieniu z Radą Programową toku pracy SMK
i przedstawienie go Radzie Pedagogicznej do realizacji;
e) sporządzenie Regulaminu SMK i przedstawienie go Radzie Programowej do
zatwierdzenia;
f) czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu SMK.

§2

1. Rada Pedagogiczna odpowiada za przestrzeganie Regulaminu, realizację programu
nauczania oraz decyduje o promocji.
2. Decyzje Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos Dyrektora SMK.


IV. Organizacja SMK

§1

1. Nauka w SMK trwa 5 lat na kierunku „organista” i 2 lata na kierunku „kantor”.
W indywidualnych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić inaczej
proponując indywidualny program studiów, który określi Rada Programowa.
2. Szczegółowy program nauczania określa Rada Programowa SMK.
3. O przyjęciu kandydata do SMK decyduje Rada Pedagogiczna na podstawie
pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.
4. Kryteria egzaminu wstępnego określa Rada Pedagogiczna.
5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest przedłożenie Dyrektorowi
SMK następujących dokumentów:
a) podania;
b) życiorysu;
c) świadectwa wykształcenia ogólnego i/lub świadectwa wykształcenia
muzycznego;
d) opinii proboszcza parafii zamieszkania lub zatrudnienia;
e) trzech fotografii;
f) opłaty rekrutacyjnej.
6. Słuchacz przyjęty do SMK otrzymuje przed rozpoczęciem pierwszej sesji
egzaminacyjnej indeks i kartę egzaminacyjną, które dokumentują przebieg nauki i
jej wyniki.
7. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, z których każdy zakończony jest sesją
egzaminacyjną.
8. Słuchacze, którzy ukończyli przedmioty muzyczne lub teologiczne w szkołach
i uczelniach wyższych, mogą być zwolnieni przez Dyrektora z obowiązku zaliczenia
tych przedmiotów, na podstawie przedstawionych dokumentów.

§2

1. W toku nauki w SMK słuchacze IV i V roku kierunku „organista” oraz słuchacze II
roku kierunku „kantor” zobowiązani są do odbycia praktyk w kościołach Diecezji
Toruńskiej. Regulamin praktyk opisany jest w odrębnym dokumencie
zatwierdzonym przez Radę Programową.
2. Naukę w SMK kończy egzamin dyplomowy.
3. Studium wydaje dyplom ukończenia SMK potwierdzający zdobycie odpowiednich
kwalifikacji.
4. Dyplom ukończenia SMK uprawnia do podjęcia pracy w Kościele
Rzymskokatolickim w charakterze organisty lub kantora.

V. Kadra SMK

§1

1. Wykładowców SMK powołuje i odwołuje Dyrektor SMK.
2. Przydział godzin i przedmiotów ustala Dyrektor SMK.

VI. Finansowanie SMK

§1

1. Wysokość czesnego na każdy rok akademicki ustala Ekonom Diecezji Toruńskiej
w porozumieniu z Dyrektorem SMK.
2. Wysokość wynagrodzenia przysługującą wykładowcom SMK ustala Ekonom
Diecezji Toruńskiej w porozumieniu z Dyrektorem SMK.
3. Rozliczenia płac dokonuje się raz w miesiącu na podstawie wykazu
przepracowanych godzin.
4. Wykaz godzin wykładowcy przekazują w ustalonej formie pisemnej Dyrektorowi
SMK, który po weryfikacji przestawia w Wydziale Ekonomicznym Kurii
Diecezjalnej Toruńskiej.